Algemene Voorwaarden Ariana Eerlings

 

Definities

 1. Ariana Eerlings: Amiko Workshops, gevestigd te Anjelierenstraat 20, 3500 België met ondenemingsnummer nr. BE0662618777.

 2. Klant: degene met wie Ariana Eerlings een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Ariana Eerlings en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ariana Eerlings.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Ariana Eerlings hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Ariana Eerlings hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ariana Eerlings te allen tijde wijzigen. 

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Ariana Eerlings vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ariana Eerlings, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Ariana Eerlings een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Ariana Eerlings is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ariana Eerlings de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 9. Ariana Eerlings heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Ariana Eerlings prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Ariana Eerlings op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ariana Eerlings gerechtigd een rente van 10% per maand, met een minimum van 25EUR, in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ariana Eerlings. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ariana Eerlings zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ariana Eerlings op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ariana Eerlings, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ariana Eerlings te betalen. 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Ariana Eerlings te verrekenen met een vordering op Ariana Eerlings. 

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Ariana Eerlings die bij de klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Ariana Eerlings de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ariana Eerlings enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Ariana Eerlings voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Ariana Eerlings heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk of mondeling akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot of factuur door de klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ariana Eerlings tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ariana Eerlings tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Ariana Eerlings.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ariana Eerlings de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ariana Eerlings redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen Ariana Eerlings en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 6 Maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen. 

 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.  

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Ariana Eerlings tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ariana Eerlings geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Ariana Eerlings geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ariana Eerlings daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Ariana Eerlings uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Ariana Eerlings in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ariana Eerlings gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ariana Eerlings.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ariana Eerlings ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Ariana Eerlings een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Ariana Eerlings verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Ariana Eerlings

 1. Ariana Eerlings is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Ariana Eerlings aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Ariana Eerlings is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Ariana Eerlings aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ariana Eerlings vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ariana Eerlings toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ariana Eerlings niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ariana Eerlings in verzuim is. 

 3. Ariana Eerlings heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Ariana Eerlings kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ariana Eerlings in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ariana Eerlings kan worden toegerekend in een van de wil van Ariana Eerlings onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Ariana Eerlings kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ariana Eerlings 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ariana Eerlings er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Ariana Eerlings is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging van planning

 1. Indien de vooraf opgesteld planning niet nageleefd kan worden dient Ariana Eerlings hier minimum 24 uur op voorhand worden van op de hoogte gebracht. 

 2. Indien dit niet 24 uur op voorhand wordt gemeld, is er voor Ariana Eerlings geen verplichting om de overeengekomen diensten te verlenen. Ariana Eerlings mag deze desondanks toch factureren. 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ariana Eerlings is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ariana Eerlings zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ariana Eerlings. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ariana Eerlings bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Ariana Eerlings is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 20 februari 2021.

Algemene Voorwaarden Annouck Rosseels

Algemene voorwaarden Annouck Rosseels
1. Annouck Rosseels: Amiko Workshops, gevestigd te Helmstraat 63, 3581 België met
ondenemingsnummer nr. BE0756493694.
2. Klant: degene met wie Annouck Rosseels een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Annouck Rosseels en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
Annouck Rosseels.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
1. Alle prijzen die Annouck Rosseels hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Annouck Rosseels hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn
website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Annouck Rosseels te allen tijde
wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Annouck Rosseels
vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Annouck Rosseels,
geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Annouck Rosseels een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een
vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Annouck Rosseels is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Annouck Rosseels de klant
tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het
deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10%
uitkomt.
9. Annouck Rosseels heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Annouck Rosseels prijsaanpassingen meedelen
aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Annouck Rosseels op te
zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Annouck Rosseels
gerechtigd een rente van 10% per maand, met een minimum van €25,00 in rekening te
brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand
voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Annouck Rosseels.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Annouck Rosseels zijn verplichtingen
opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van
de klant, zijn de vorderingen van Annouck Rosseels op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
Annouck Rosseels, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Annouck
Rosseels te betalen.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming
van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan
Annouck Rosseels te verrekenen met een vordering op Annouck Rosseels.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te
houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
○ geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
overeenkomst
○ zaken van Annouck Rosseels die bij de klant aanwezig zijn
○ zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Annouck Rosseels de polis van deze
verzekeringen ter inzage.
Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan,
bevat deze voor Annouck Rosseels enkel inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Annouck Rosseels voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Annouck Rosseels heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk)
te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk of
mondeling akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot of factuur door
de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Annouck Rosseels tijdig kan beginnen
aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Annouck Rosseels tijdig kan beginnen aan
de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of
extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze
beschikbaar aan Annouck Rosseels.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Annouck Rosseels de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Annouck Rosseels redelijkerwijs
verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten
en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen Annouck Rosseels en de klant betreffende een dienst of
diensten wordt aangegaan voor de duur van 6 Maanden, tenzij uit de aard van de
overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde
tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst
opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3
maanden.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst
opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1
(één) maand.
4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is
aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Annouck Rosseels tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door Annouck Rosseels geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Annouck Rosseels geleverd product of verleende dienst zo
spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Annouck
Rosseels daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na
constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Annouck Rosseels uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van
de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming,
zodat Annouck Rosseels in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval
niet toe leiden dat Annouck Rosseels gehouden kan worden om andere
werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Annouck Rosseels.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Annouck Rosseels
ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Annouck Rosseels een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van
hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die
overeenkomst aan Annouck Rosseels verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Annouck Rosseels
1. Annouck Rosseels is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien
en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Annouck Rosseels aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts
aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering
van een overeenkomst.
3. Annouck Rosseels is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Annouck Rosseels aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald
en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het
schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Annouck Rosseels vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Annouck Rosseels
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet
rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Annouck Rosseels niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Annouck Rosseels in verzuim is.
3. Annouck Rosseels heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de
klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel
indien Annouck Rosseels kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede
grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
tekortkoming van Annouck Rosseels in de nakoming van enige verplichting ten aanzien
van de klant niet aan Annouck Rosseels kan worden toegerekend in een van de wil van
Annouck Rosseels onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen
ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Annouck Rosseels kan worden
verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend -
gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);
wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;
onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen;
computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen,
slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Annouck Rosseels 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen
opgeschort totdat Annouck Rosseels er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft
geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
ontbinden.
5. Annouck Rosseels is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel
geniet.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om
de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg
de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging van planning
1. Indien de vooraf opgesteld planning niet nageleefd kan worden dient Annouck Rosseels
hier minimum 24 uur op voorhand worden van op de hoogte gebracht.
2. Indien dit niet 24 uur op voorhand wordt gemeld, is er voor Annouck Rosseels geen
verplichting om de overeengekomen diensten te verlenen. Annouck Rosseels mag deze
desondanks toch factureren.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Annouck Rosseels is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Annouck Rosseels zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden
de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Annouck
Rosseels.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in
artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een
bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Annouck Rosseels bij het opstellen van
de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Annouck Rosseels is gevestigd /
praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 20 februari 2021.